Nederlands English

Deel je kunstzinnige meesterwerken met liefhebbers en kunstkenners over de hele wereld. Maak deel uit van de grootste world wide art gallery online.

Algemene voorwaarden youXpose

Versie geldig vanaf: 16 december 2010
Gewijzigde versie: 15 januari 2014

Preambule

youXpose dient als platform waar Exposanten hun Werk(en) kunnen uploaden die vervolgens door bezoekers kunnen worden bekeken. youXpose dient enkel als technische ondersteuning en laagdrempelig platform en is verder op geen enkele wijze betrokken bij het vertoonde Werk of een eventuele overeenkomst die tussen de Exposant en bezoekers tot stand komt na een bezoek aan de Website.

Artikel 1 Definities

 1. youXpose: de gebruiker van deze voorwaarden. Statutair gevestigd te Mierlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50463802.
 2. Exposant: een natuurlijk- of rechtspersoon die via de Website van youXpose Werk publiceert.
 3. Werk: een door de Exposant gemaakt (kunst)werk.
 4. Website: de website van youXpose, te bereiken via www.youxpose.nl

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. Exposanten kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat youXpose deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen youXpose en de Exposant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanmelding

 1. De Exposant dient bij aanmelding alle (persoonlijke) gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke) gegevens dient de Exposant onmiddellijk door te geven aan youXpose door deze gegevens in zijn account aan te passen.

Artikel 4 Account

 1. youXpose is gerechtigd om zonder van opgaaf van redenen een Exposant een account te weigeren of te verwijderen.
 2. Iedere Exposant krijgt na aanmelding inloggegevens van youXpose, waarmee toegang tot het persoonlijke account verkregen kan worden. Het staat de Exposant daarna vrij om de inloggegevens aan te passen.
 3. De Exposant is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door youXpose toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot de account van de Exposant, is youXpose gerechtigd het account te blokkeren of te verwijderen.
 4. De Exposant is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Account van de Exposant worden gedaan.
 5. Indien derden zich toegang verschaffen tot het Account van de Exposant, zonder dat dit de Exposant toegerekend kan worden, dient de Exposant dit onmiddellijk na ontdekking aan youXpose te melden.
 6. youXpose is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Exposant mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Account door derden.
 7. De Exposant vrijwaart youXpose van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Account van de Exposant

Artikel 5 Gebruik youXpose

 1. Nadat de Exposant een Account heeft aangemaakt krijgt de Exposant toegang tot de diensten van youXpose.
 2. De Exposant is voor de diensten van youXpose een jaarlijkse contributie verschuldigd.
 3. Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. youXpose stuurt Exposant hiervoor een factuur.
 4. Wanneer in de loop van een contributiejaar een account wordt aangemaakt, dan wordt slechts de resterende periode t/m 31 december van het lopende contributiejaar gefactureerd.
 5. Een account is dagelijks opzegbaar en vervalt dan op 31 december van het lopende jaar.
 6. De Exposant kan geheel vrijblijvend en kosteloos een verkoopprijs bij het Werk vermelden.

Artikel 6 Verplichtingen Exposant

 1. De Exposant is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware- en softwareconfiguratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van youXpose.
 2. De Exposant dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.
 3. De Exposant dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke youXpose aan de Exposant zal melden.
 4. De Exposant dient oprecht te handelen richting youXpose en andere Exposanten.
 5. De Exposant dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan youXpose en andere Exposanten.
 6. De Exposant is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met youXpose en andere Exposanten en bezoekers. De Exposant dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.
 7. Het is de Exposant niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
 8. Het is de Exposant niet toegestaan Werk of schriftelijke uitingen te plaatsen die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard zijn of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kunnen uitlokken. Ook is het niet toegestaan om Werk en of inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van youXpose of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.
 9. De Exposant dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.
 10. Indien de Exposant handelt met een bepaling uit artikel 6, heeft youXpose het recht het account of het Werk van de Exposant onmiddellijk te blokkeren en/of te verwijderen.

Artikel 7 Beëindiging

 1. Exposanten kunnen hun account zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.
 2. Het account zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door youXpose worden verwijderd.
 3. youXpose is te allen tijde gerechtigd om een Account te verwijderen indien zich dringende redenen voordoen. youXpose is in ieder geval gerechtigd een account te verwijderen indien een Exposant handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Exposant op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van youXpose.
 4. youXpose kan een account zonder opgaaf van redenen verwijderen en is niet gehouden om de Exposant te informeren over de verwijdering.
 5. Indien youXpose overgaat tot verwijdering van een Account laat dit het recht van youXpose om eventueel geleden schade te vorderen onverlet. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde contributiebedragen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. youXpose kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Exposant.
 2. youXpose aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Exposanten op de Website.
 3. youXpose kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) via de Website.
 4. Mocht youXpose onverhoopt aansprakelijk worden gesteld, is de aansprakelijkheid van youXpose beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekering wordt uitgekeerd. Mocht er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijk verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van youXpose beperkt tot € 100,- (zegge: honderd euro).
 5. In het geval youXpose aansprakelijk wordt gesteld voor een aan de Exposant toe te rekenen gedraging of nalaten, zal de Exposant youXpose vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen youXpose.
 6. youXpose is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Exposant verschuldigd te zijn.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door youXpose ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij youXpose of diens licentiegevers.
 2. De in artikel 9.1 omschreven eigendomsrechten van youXpose mogen door de Exposant op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat youXpose nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.
 3. Indien een Exposant inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van youXpose, is de Exposant een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan youXpose van ten minste duizend Euro. youXpose behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 4. Door het plaatsen van Werken en dergelijke verklaart de Exposant dat de door hem/haar ingestuurde Werken vrij zijn van rechten zodat geen rechten van derden worden geschonden door de publicatie van de ingezonden Werken. De Exposant vrijwaart youXpose tegen eventuele aanspraken van derden die gegrond zijn op het ontbreken van toestemming voor het gebruik van Werken of op enige andere wijze betrekking hebben inbreuken op auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom.
 5. Door publicatie van Werk op de Website aanvaardt de Exposant het risico dat bezoekers mogelijk kopieën van het Werk opslaan of op enige andere wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Exposant. youXpose aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid die Exposant mocht lijden als gevolg van een inbreuk op het aan de Exposant toebehorende intellectuele eigendom.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschil

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Exposant en youXpose is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Exposant en youXpose zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, zal in eerste aanleg de bevoegde kantonrechter te Eindhoven bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Exposant en youXpose.